Jesteś tutaj: Start / E-DZIENNIK

E-DZIENNIK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Orle

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Szkole Podstawowej w Orle dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych) prowadzi się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego zwanego dalej e-dziennikiem. Dostęp do e-dziennika możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminamalkiniagorna

2. Oprogramowanie oraz usługi z jego obsługą dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania e-dziennika jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system e-dziennika.

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę e-dziennika i pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

4. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest:

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2019.1664).

● Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r poz. 1000)

5. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Orle.Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania dodatkowej zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych związanych z działaniem e-dziennika, wynikających z przepisów prawa.

6. W e-dzienniku umieszcza się w szczególności: oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne i klasyfikacyjne końcowe, frekwencję, tematy zajęć edukacyjnych, terminy sprawdzianów, uwagi uczniów, zastępstwa, wybrane zadania domowe.  Istnieje  również  możliwość  komunikowania  się  pomiędzy nauczycielami, a rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów poprzez moduł wiadomości.

7. Użytkownicy e-dziennika (upoważnieni pracownicy szkoły, rodzice / prawni opiekunowie) zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym Regulaminie.

8. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w Statucie Szkoły.

9. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. Dziennik elektroniczny udostępniany jest rodzicom (prawnym opiekunom) bezpłatnie.

II. KONTA UŻYTKOWNIKÓW E-DZIENNIKA

1. Każdy uprawniony użytkownik posiada własne konto w systemie e-dziennika, za które osobiście odpowiada. Użytkownik w systemie e-dziennika jest identyfikowany poprzez login i hasło. Loginem do konta jest adres e-mail danego użytkownika wprowadzony do odpowiedniej kartoteki przez szkolnego administratora e-dziennika lub wychowawcę klasy.

2. System wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr, oraz wielkich i małych znaków. Każdy użytkownik  jest  zobowiązany  do  zachowania  w  tajemnicy  hasła  dostępu do konta i do nieudostępniania go osobom trzecim i nieupoważnionym.

3. W przypadku podejrzenia, że hasło zostało odczytane / wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie administratora e-dziennika (jeżeli użytkownik jest pracownikiem szkoły) lub wychowawcę klasy (jeżeli użytkownik jest uczniem lub rodzicem) i zmianę hasła. Pracownicy szkoły, włącznie ze szkolnym administratorem e-dziennika nie mają wglądu do haseł poszczególnych użytkowników systemu.

4. Upoważnieni pracownicy organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego w ramach swoich kompetencji mogą przeglądać elektronicznie zapisy e-dziennika w gabinecie dyrektora szkoły na jego koncie w jego obecności lub poprosić o odpowiedni wydruk papierowy. W razie konieczności mogą uzyskać prawo dostępu do e-dziennika za pomocą konta Gość.

III. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

1. W e-dzienniku wszystkie moduły służą do przekazywania i wymiany informacji, a w szczególności moduł Wiadomości. Równocześnie w szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (zebrania oddziałowe, zajęcia otwarte, indywidualne spotkania z nauczycielami).

2. Moduł Wiadomości służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub oczekujemy odpowiedzi na zadane pytanie.

3. Moduł Wiadomości nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy odnośnie dokumentacji szkolnej.

4. Moduł Wiadomości może służyć do usprawiedliwienia nieobecności i spóźnienia ucznia
w szkole oraz zwalniania dziecka z zajęć lekcyjnych (zgodnie z procedurą zwalniania uczniów z zajęć w szkole). W tym celu rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do przestrzegania zasad postępowania przedstawionych przez wychowawców klas na pierwszym spotkaniu z rodzicami. Usprawiedliwienia nieobecności, spóźnień oraz zwolnienia z zajęć lekcyjnych rodzice (prawni opiekunowie) dokonują w formie elektronicznej, poprzez moduł wiadomości, w nagłych wypadkach mogą zrobić to telefonicznie lub pisemnie na kartce. Rodzice (prawni opiekunowie) obowiązkowo przesyłają do wychowawcy usprawiedliwienia maksymalnie w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu dziecka do szkoły.

5. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia wymaga szczególnego odnotowania, powinien wpisać odpowiednią treść uwagi do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą modułu UWAGI wybierając odpowiednią kategorię .

6. Usunięcie przez nauczyciela prowadzącego lub wychowawcę wpisanej UWAGI dla ucznia, ze swojego konta w zakładce UWAGI w dzienniku elektronicznym, powoduje usunięcie jej z sytemu przez co nie będzie ona widoczna w kartotece ucznia.

7. Zakazuje się usuwania Wiadomości dla uczniów i rodziców. Wszystkie informacje, można będzie usunąć pod koniec sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapewni to całkowitą archiwizację danych przez firmę oraz Administratora Dziennika Elektronicznego oraz da możliwość poprawnego odczytania w przyszłości.

8. Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z e-dziennika. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.

IV. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ SZKOLNEGO ADMINISTRATORA

1. Za poprawne funkcjonowanie e-dziennika w szkole odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.

2. Dyrektor może powierzyć funkcję szkolnego administratora dziennika elektronicznego wyznaczonemu pracownikowi szkoły, który będzie pełnił tę funkcje w imieniu dyrektora szkoły.

3. Do podstawowych obowiązków szkolnego administratora e-dziennika należy:

1) wprowadzanie podstawowych danych niezbędnych do prawidłowego działania systemu;

2) w razie zaistniałych niejasności, komunikowania się z nauczycielami lub z przedstawicielem firmy zarządzającej e-dziennikiem w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i poprawy działania e-dziennika;

3) nie udostępniania nikomu żadnych danych konfiguracyjnych, mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

4) każdy, zauważony i zgłoszony szkolnemu administratorowi e-dziennika przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie dostarczającej, w celu podjęcia dalszych działań. Szkolny administrator e-dziennika archiwizuje dziennik co miesiąc.

V. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły odpowiada za kontrolowanie poprawności uzupełniania e-dziennika. Jest zobowiązany w szczególności:

1) kontrolować systematyczność wpisywania przez nauczycieli tematów lekcji, ocen
i frekwencji;

2) dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.

 VI. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY

1. E-dziennik danego oddziału prowadzi wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca oddziału zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły dokumentacji przebiegu nauczania.

2. W przypadku zmian danych osobowych ucznia, wychowawca klasy ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie e-dziennika i zgłosić niezwłocznie ten fakt dyrektorowi szkoły.

3. Oceny z zachowania wpisuje wychowawca klasy według zasad określonych w Statucie Szkoły.

4. Na początku każdego miesiąca wychowawca sprawdza, czy nauczyciele uczący w jego klasie dokonali koniecznych wpisów.

5. Przed terminem zakończenia półrocza i końca zajęć edukacyjnych wychowawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia wpisów dokonywanych przez uczących w jego klasie nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do podsumowania półrocza oraz wydruku świadectw i arkuszy ocen ucznia.

6. Wychowawca klasy może dokonać korekty wpisów dotyczących frekwencji lub uzupełniać brakujące wpisy.

7. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania rodziców z zasadami korzystania z e–dziennika.

VII. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ NAUCZYCIELA

1. Nauczyciel zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem systematycznie umieszcza w e-dzienniku:

1) oceny bieżące;

2) oceny klasyfikacyjne półroczne, roczne i  końcowe;

3) przewidywane oceny półroczne i roczne.

2. Nauczyciel ma obowiązek:

 1. systematycznie uzupełniać frekwencję, tematy zajęć i inne wpisy. W przypadku niedokonania  tych  wpisów  powinien  je  niezwłocznie  (najpóźniej  w ciągu trzech dni) uzupełnić;

 2. przyjmować usprawiedliwienia od rodziców (prawnych opiekunów) w formie elektronicznej, poprzez moduł wiadomości w terminie 2 tygodni od powrotu dziecka do szkoły;

 3. umieszczać w e-dzienniku informacje o planowanych sprawdzianach;

 4. sprawdzić, na koniec każdego miesiąca, wpisy frekwencji, tematów itp. oraz uzupełnić ewentualne braki;

 5. nie dopuścić, aby osoby trzecie korzystały z jego konta, nie miały do niego dostępu (dotyczy hasła dostępu do e-dziennika).

 6. w razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie  dyrektora Szkoły;

 7. dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich;

 8. przy wpisywaniu tematu lekcji, zaznaczenia opcji Zastępstwo, w przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela;

 9. organizując wycieczkę dokonać odpowiedniego wpisu na zajęciach, na których powinna być klasa wyjeżdżająca/wychodząca. Tym wpisem powinno być odpowiednie wydarzenia, np. udział w wycieczce edukacyjnej;

 10. w czasie udziału w zawodach, konkursach uczniowie mają obecność na lekcji;

 11. w przypadku zajęć odwołanych bądź przeniesionych, dokonać wpisu odpowiedniego wydarzenia;

 12. w przypadku alarmu ewakuacyjnego, wylogowania się z systemu.

3. Nauczyciel może korzystać z przygotowanego rozkładu materiału, który powinien dodać korzystając z zakładki Rozkłady materiału.

4. Nieobecność wpisana do dziennika może być usuwana. Nieobecność może być zmieniona na:

 1. Nieobecność usprawiedliwiona - u.
 2. Spóźnienie - s.
 3. Nieobecność usprawiedliwiona potrzebami szkoły (zawody, konkursy, występy) – nu.
 4. Zwolnienie - z.

5. Przed posiedzeniem półrocznej lub rocznej rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen półrocznych lub rocznych w dzienniku elektronicznym.

6. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych według zasad i terminów określonych w Statucie Szkoły.

7. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, (proponowana ocena półroczna i proponowana ocena roczna) według zasad i terminów określonych w Statucie Szkoły.

VIII. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ UCZNIA.

 1. Na początkowych zajęciach z wychowawcą nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego.

 2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem korzystania z Dziennika Elektronicznego w Szkole Podstawowej w Orle umieszczonym na stronie www.sporlo.malkiniagorna.eu lub u wychowawcy klasy. Jednocześnie zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 3. Adresy e-mail uczniów (które są loginem do konta w dzienniku) podają ich rodzice.

 4. Dzieciom z I etapu edukacyjnego konto UCZNIA pomagają założyć rodzice (prawni opiekunowie). Konto ucznia może zostać utworzone w dowolnym momencie.

 5. Uczeń posiadający konto w e-dzienniku ma obowiązek zapoznać się z przepisami regulującymi pracę dziennika elektronicznego w szkole zawartymi w POMOCY, która dostępna jest po zalogowaniu się na swoje konto.

 6. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane lub wykradzione przez osobę nieuprawnioną, uczeń zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła i poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.

 7. Uczeń zobowiązuje się do regularnego logowania do e-dziennika oraz odczytywania wiadomości.

 8. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości korzystania z e-dziennika, zgłasza ten fakt wychowawcy na pierwszym zebraniu wychowawcy z rodzicami we wrześniu. Wówczas informacja o ocenach przewidywanych, ocenie niedostatecznej jest przesyłana rodzicowi / opiekunowi prawnemu w formie pisemnej.

 9. Rodzic zobowiązuje się do systematycznego przeglądania dziennika elektronicznego.

 10. Wpis dokonany w dzienniku elektronicznym jest równoznaczny z poinformowaniem rodzica.

IX. KORZYSTANIE Z E-DZIENNIKA PRZEZ RODZICA

1. Każdy rodzic / prawny opiekun może mieć niezależne konto w systemie e-dziennika, zapewniające wgląd do zapisu postępów edukacyjnych dziecka oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.

2. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Korzystania z Dziennika Elektronicznego w Szkole Podstawowej w Orle umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

4. Rodzic / prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w e-dzienniku.

5. Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła i sposobu dostępu do e-dziennika oraz do nieudostępniania go osobom trzecim i nieupoważnionym.

6. Istnieje możliwość kontrolowania przez jednego rodzica / prawnego opiekuna więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły na jednym koncie.

7. Jeżeli we wpisach e-dziennika występują błędy, rodzic ma prawo powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.

X. PROCEDURA OTRZYMYWANIA DOSTĘPU DO E-DZIENNIKA

Loginem do konta jest adres e-mail przekazany w formie pisemnej wychowawcy klasy lub szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego. Szkolny administrator umieszcza podany adres e-mail w bazie e-dziennika oraz przypisuje mu dostęp do odpowiednich zasobów elektronicznego dziennika. Każdy wprowadzony w ten sposób użytkownik systemu, ma obowiązek samodzielnie założyć konto na platformie e-dziennika i zapoznać się z jego zasadami funkcjonowania.

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII

1. Dyrektor Szkoły dopilnowuje jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu.

2. Nauczyciel, w razie awarii systemu e-dziennika, komputera lub sieci informatycznej, ma obowiązek na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach sporządzić notatki (temat lekcji, lista obecności) i wprowadzić te dane do e- dziennika tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

3. Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają być zgłaszane osobiście, w dniu zaistnienia, szkolnemu administratorowi e-dziennika.

4. W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii, ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Dostęp do e-dziennika możliwy jest za pomocą jakiejkolwiek zaktualizowanej przeglądarki internetowej .

 2. Nie zaleca się logowania za pośrednictwem serwisów społecznościowych ponieważ e-dziennik UONET+ nie wylogowuje się wówczas prawidłowo z sesji, co stwarza niebezpieczeństwo zalogowania się do e-dziennika przez osoby postronne.

 3. System wymusza, co 30 dni zmianę hasła przy logowaniu – w celu zmiany istniejącego hasła lub ustalenia nowego hasła (np. w przypadku zapomnienia), należy postępować tak, jak przy uzyskiwaniu dostępu do e-dziennika po raz pierwszy (jak przy tworzeniu nowego konta).

 4.  Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru zwłaszcza w sytuacji, gdy nauczyciel jest zalogowany do e-dziennika.

 5. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z e-dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież.

 6. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.

 7. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z e-dziennika, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.

 8. Dokumentacja z funkcjonowania e-dziennika, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.

 9. W razie odbywania w Szkole praktyki przez studenta / studentkę, wpisy w dzienniku elektronicznym wykonuje tylko nauczyciel zatrudniony w Szkole.

 10. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, wychowawca klasy nie ma obowiązku dodatkowego zawiadomienia o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego.

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Orle zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Dmochowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-29
Data publikacji:2020-09-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:6102